Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin - Karty Podarunkowe

Regulamin kart podarunkowych Sport-Max    

Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania z kart podarunkowych "Sport-Max", użytkownik/nabywca przyjmuje do wiadomości jego pełne brzmienie. Nabycie lub realizacja Karty podarunkowej są jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu oraz niniejszego Regulaminu kart podarunkowych.    

 

Firma F.H.U GUBEX , Sport-Max jest wydawcą niniejszych treści, darzymy swoich użytkowników ogromnym szacunkiem i przykładamy szczególną wagę do respektowania praw im przysługujących, dlatego regulamin nie narusza w żaden sposób prawa do ochrony prywatności, bądź innych przysługujących.  

1. Sport-Max – Marka firmy F.H.U.GUBEX z siedzibą w Krakowie, będącej zarówno Wydawcą.

2. Sklep internetowy – Platforma www.sport-max.pl .

3. Karta podarunkowa "Sport-Max" – karta w postaci kodu oraz pinu, wydawana przez Wydawcę, uprawniająca użytkownika do zakupu towaru w Sklepie internetowym w kwocie, bądź do maksymalnej kwoty odpowiadającej nominalnej wartości otrzymanej karty (50, 100, 200,300).

4. Nabywca – Osoba fizyczna, która nabyła "Karta podarunkowa Sport-Max" w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Karty podarunkowej. 5. Użytkownik – Osoba fizyczna dokonująca zakupu poprzez stronę www.sport-max.pl.

5. Towar – produkty oferowane w dniu realizacji karty podarunkowej w Sklepie internetowym,

6. Umowa - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.    

 

Postanowienia ogólne

Wydawca oferuje karty podarunkowe o wartości nominalnej: 50, 100, 200, 300 PLN. Każda karta możliwa jest do nabycia po uprzedniej wpłacie odpowiadającej wartości nominalnej w PLN.  

 • Karta podarunkowa dystrybuowana jest za pośrednictwem skrzynki e-mail między Wydawcą a Nabywcą, na adres podany podczas składania zamówienia w formacie PDF, co oznacza, iż Nabywca świadom jest, iż musi posiadać odpowiednie możliwości technologiczne, aby taki plik otworzyć.
 • Karta zostaje przekazana w terminie 24h nie uwzględniając weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Nabywca od chwili nabycia Karty podarunkowej, uprawniony jest do jej wykorzystania bądź dobrowolnego przekazania innemu Użytkownikowi.
 • Każda karta posiada indywidualny numer oraz kod PIN, ograniczona jest również datą ważności wynoszącą 1 rok od chwili nabycia Karty podarunkowej.
 • Sport-Max zobowiązuje się do realizacji zamówienia opłaconego ważną Kartą podarunkową, zastrzega sobie prawo do braku weryfikacji Użytkownika posiadającego Kartę w sposób odmienny niż poprzez kod PIN.
 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta będzie znała kod PIN.
 • Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 • Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, resztę środków może wykorzystać podczas kolejnych zakupów. - Nabywca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego numeru karty oraz jej PINu.
 • Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła (inne niż Sport-Max) lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru. -Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.    
 • Kartę podarunkową można zakupić tylko za przedpłata, z wyłączeniem operatora płatności PayPal - korzystając z tej opcji, otrzymanie karty nie jest możliwe.
 • Karty Podarunkowe, nie stanowią czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które otrzymuje Sprzedawca w związku z odpłatnym przekazaniem tych kart swoim Klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty. Z tych samych względów wydanie karty nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż obowiązek stosowania kas rejestrujących związany jest z realizacją sprzedaży. Dopiero realizacja karty podarunkowej, czyli fizyczne nabycie towaru (usługi) przez klienta, regulującego zapłatę przez wręczenie karty podarunkowej jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Realizacja Karty podarunkowej

 • Z salda karty pobierane jest faktycznie tyle, ile wynosi koszt zakupów
 • Pozostałe saldo dostępne jest przy kolejnych zakupach.
 • Karta może być używana (aż do wyczerpania salda) oraz doładowywana wielokrotnie.
 • Karta podarunkowa stanowi formę zapłaty za Towar nabyty w Sklepie internetowym.
 • Aktualną wartością nominalną Karty podarunkowej jest początkowa wartość nominalna Karty podarunkowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru, przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej.      

 

Reklamacje i zwroty

 • Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy pisemnej reklamacji przez Nabywcę.
 • Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
 • W przypadku nabycia Karty Podarunkowej w sposób odmienny niż sprzedaż internetowa, Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku uprawnionych zwrotów Towaru przy których płatność dokonywana była za pomocą Karty podarunkowej
 • Sport-Max zwrotu należności dokona w formie bezgotówkowej na starą, bądź nowo wydaną Kartę podarunkową.
 • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawnych.    

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

sklep@sport-max.pl

F.H.U. GUBEX Jarosław Gubała Sport-Max.pl

Sołtysowska 1 Magazyn 17 31-589 Kraków

Infolinia: 12 38 48 251

Z telefonów stacjonarnych: 801 007 251  

pixel