Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konkurs2021

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkurs2021” jest F.H.U. GUBEX Jarosław Gubała, Osieczany 381, 32-400 Myślenice. NIP: 681-134-97-68

2. Niniejszy regulamin „Regulamin Konkurs2021” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny a następuje po wypełnieniu ankiety "Ankieta Spor-Max.pl".

4. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 nr 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 czerwca 2021 r. po rozesłaniu przez Organizatora zaproszenia do udziału w Ankiecie Sport-Max i kończy się 30 czerwca o godz. 23:59.

§ 2 CEL I ZASADY

1. Celem Konkursu jest pozyskanie danych statystycznych w wyniku uzupełniania przez Uczestników Ankiet a następnie wyłonienie trzech (3) Laureatów, którzy podczas uzupełniania Ankiety organizowanej przez Organizatora, udzielą najbardziej merytorycznych i kreatywnych odpowiedzi na zawarte w niej pytania konkursowe oraz przyznanie trzech (3) nagród w postaci voucherów podarunkowych.

2. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23:59 dnia 30 czerwca 2021 r. udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie Sport-Max a następnie przekazać poprawny adres e-mail i zaakceptować wymagane zgody.

3. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokona komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi konkursowych i wyłonienia Laureatów.

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję, że nie spełnia on albo udzielona przez niego odpowiedź wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.

5. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni uczestnicy Ankiety, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz akceptują postanowienia Regulaminu i które skutecznie przystąpiły do Konkursu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które nie brały udziału w Ankiecie, a także osoby zatrudnione lub współpracujące z Organizatorem.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Spośród odpowiedzi zakwalifikowanych do Konkursu, zostaną wybrane trzy (3) dpowiedzi, które w ocenie Komisji będą najbardziej merytoryczne i kreatywne. Autorzy ww. odpowiedzi uzyskują prawo do Nagrody stając się laureatami („Laureaci”).

2. Decyzje w przedmiocie wyboru Laureatów podejmowane są przez Komisję.

3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w dniu 9 lipca 2021 r. oprzez przesłanie wiadomości e-mail do Uczestników z informacją o wygranej wraz plikiem PDF zawierającym vouchery podarunkowe.

4 § NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Nagrodami w Konkursie są vouchery podarunkowe, działające na zasadzie kart podarunkowych ( https://sklep.sport-max.pl/Regulamin-Karty-Podarunkowe-cterms-pol-98.html ) co do których istnieje odrębny regulamin.

3. Łączna wartość Nagród wynosi 600 zł. (2 Laureatów otrzyma Nagrodę główną w formie vouchera o wartości 400 zł, 2 vouchery po 200 zł, kolejne 10 osób otrzyma vouchery o łącznej wartości 200 zł, 10 voucherów po 20 zł.)

4. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia Laureatów, na adres Laureata podany Organizatorowi przy wypełnianiu Ankiety.

5. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.

6. Każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma Nagrodę gwarantowaną w postaci kodu rabatowego -10% na nasze produkty w sklepie sklep.sport-max.pl.

7.Gwarantowana Nagroda zostanie przekazana od razu w momencie wypełnienia Ankiety, na stronie z podziękowaniem.

5 § OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie oraz polityce prywatności Organizatora.

2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).

3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich odpowiedzi przez Komisję oraz - w przypadku Laureatów Konkursu - przyznania i wysyłki Nagrody, prowadzenia komunikacji elektronicznej w tym zakresie oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6.1(a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz (w przypadku Laureatów Konkursu): art. 6.1(c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze. Przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytania Ankietowe zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, poprzez przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytania Konkursowe, potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie.

5. Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu - w niezbędnym zakresie - mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora.

6. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrz firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń.

8. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą), rozumieją, że mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych - RODO), do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: sklep@sport-max.pl. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6 § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie Ankiety Sport-Max.

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@sport-max.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: sklep@sport-max.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel